Przykładowe wdrożenia

Klienci

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Przykładowe wdrożenia

Zapraszamy także do zapoznania się z przykładowymi zakresami wdrożeń, które realizowaliśmy wspólnie z naszymi Klientami.

Agora

Centralny system controllingowy, wspierający procesy planowania, budżetowania oraz monitorowania realizacji. Oprócz innych, specjalistycznych dla Agory zastosowań, platforma została wykorzystana do stworzenia wysoce specjalizowanego rozwiązania, pozwalającego na planowanie i rozliczanie kampanii promocyjnych. Kolejnym twórczym wykorzystaniem systemu jest alokacja kosztów IT w obrębie organizacji, w oparciu o model usługowy ITIL

Aryzta

Wdrożenie systemu wspierającego wszystkie procesy finansowe Grupy Aryzta (ponad 150 jednostek powiązanych). System wykorzystywany jest jako główne źródło danych finansowych w zakresie wykonania, budżetów oraz prognoz. System w pełni wspiera proces konsolidacji finansowej. Jest wykorzystywany do automatyzacji oraz usprawnienia zadań niezbędnych do przygotowania skonsolidowanych raportów: integracja danych z systemu FK, korekty do sprawozdań jednostkowych w celu dostosowania do standardów Grupy, kontrola i uzgodnienia transakcji wewnątrzgrupowych, sprawdzenie poprawności sprawozdań na poziomie lokalnym oraz Grupy, kalkulacje walutowe, obsługa ręcznych korekt, automatyzacja standardowych eliminacji (transakcje wewnątrzgrupowe, udziały mniejszości, itd.), generowanie Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych na podstawie RZiS oraz ruchów w Bilansie, udostępnianie skonsolidowanych sprawozdań. Procesy konsolidacji służą do obsługi raportowania statutowego oraz zarządczego oraz umożliwiają tworzenie i wykorzystywania alternatywnych hierarchii dla struktury grupy oraz kont. Raportowanie zarządcze obsługuje m.in.: alokację kosztów, kalkulację KPI oraz wskaźników, dostosowany zestaw raportów dla kierownictwa firmy.

Bakoma

Stworzenie aplikacji pozwalającej na sprawne prowadzenie procesów budżetowych i prognostycznych oraz szybkie i rzetelne raportowanie i analizy. Zbudowany model bazuje na sprawozdaniach Rachunku zysków i strat, Bilansu oraz Przepływów Pieniężnych, a dodatkowo na specyficznych modelach, takich jak: Produkcja, Koszty stałe, Zakupy oraz Warunki handlowe, rabaty oraz koszty reklamy i marketingu. System planuje i raportuje pełen zestaw sprawozdań finansowych z możliwością raportowania danych rzeczywistych do poziomu szczegółowości w podziale na Klienta, Miejsce Sprzedaży oraz Produkt.

Bank BGŻ

Centralny system controllingowy, wspierający procesy planowania, budżetowania oraz monitorowania realizacji. Model budżetowy wyposażony został w dedykowane rozwiązania, pozwalające na szczegółowe planowanie przychodów i kosztów w całym banku

Bank BPH

System pełniący funkcję podstawowego narzędzia budżetowania oraz głównego ośrodka informacji zarządczej i menedżerskiej (MIS). W rozwiązaniu zintegrowane zostały dane, pochodzące z kilkudziesięciu wewnętrznych systemów banku. System wykorzystywany jest przez ponad 500 użytkowników, pozwalając im m.in. na konsolidację danych w rozbudowanej strukturze organizacyjnej, analizę rentowności produktów lub sprzedawców. Wykorzystywany jest głównie w pionie bankowości

BOŚ Bank

Realizacja modelu planowania strategicznego - stworzenie modelu pozwalającego na sprawną symulację i analizę wyników banku przy różnych założeniach rynkowych i operacyjnych. Zbudowany przez Cogit model daje możliwość prognozy oraz symulacji wyników dla całej organizacji na poziomie sprawozdań finansowych oraz podstawowych wskaźników w perspektywie od 3 do 5 lat. Model bazuje na parametrach makroekonomicznych i operacyjnych prognozowanych przez Bank. Obok podstawowej działalności komercyjnej system obejmuje obszary skarbu, rezerw, działalności operacyjnej, majątku i inwestycji oraz kapitałów własnych.

BNP Paribas Bank Polska

Wsparcie Banku w zakresie rozwoju systemu informacji zarządczej realizowanego w ramach projektu centralnego portalu sprawozdawczo-raportowego. Rozwiązanie jest zbudowane z wykorzystaniem systemu IBM Cognos Analytics zasilanego z Hurtowni Danych MS SQL oraz zabezpieczone mechanizmami dostępu i uprawnień dostosowanymi do ról, grup użytkowników. W ramach współpracy, konsultanci Cogit rozwijają modele raportowe, źródła danych raportowych oraz tworzą gotowe wizualizacje i raporty sprawozdawcze, controllingowe czy wspierające sieć sprzedaży. System przyczynił się znacząco do wzrostu efektywności podejmowanych decyzji - jest systematycznie wykorzystywany (ponad 4800 odsłon miesięcznie) przez 2050 użytkowników, korzystających z ponad 40 dedykowanych raportów.

BZK Group

Wdrożenie systemu wspierającego procesy budżetowania i raportowania zarządczego. Zaproponowane podejście do wdrożenia pozwoliło przygotować modele planistyczne oraz analityczno-raportowe dla spółek Komagra Sp. z o.o., Bioagra S.A., Bioagra-Oil S.A. oraz BZK Group Sp. z o.o., dzięki czemu możliwe są znaczące usprawnienia i przyśpieszenie procesów planowania i raportowania. Dodatkowo zbudowane zostały modele konsolidacji zarządczej umożliwiających raportowanie i analizy skonsolidowanych sprawozdań ww. spółek. Aplikacja w zakresie raportowania i analiz bazuje na sprawozdaniach Rachunku zysków i strat, Bilansu oraz Przepływów Pieniężnych, a dodatkowo na specyficznych modelach, takich jak: Produkcja, Koszty stałe, Zakupy, Kredyty oraz Magazynowanie.

CDP

System umożliwia planowanie sprzedaży po produktach budżetowych (dywizje produktowe, produkty w sprzedaży, projekty wydawnicze), automatyczne wyliczanie ceny, kosztów produkcji oraz marży. Ważną funkcjonalnością jest planowanie kosztów dystrybucji z uwzględnieniem zróżnicowanych struktur cenowych w zależności od grup produktów i kanałów dystrybucji oraz dynamiczne zarządzanie planem wydawniczym w czasie, bez konieczności każdorazowego korygowania planów poszczególnych produktów. Mechanizmy raportowe automatycznie generują estymowane sprawozdanie finansowe - Rachunek Zysków i Strat oraz informacje niezbędne do przygotowania prognozy Bilansu i Rachunku Przepływów Pieniężnych.

Dr Irena Eris

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu do prognozowania sprzedaży w Laboratorium Kosmetycznym Dr Irena Eris, bazującego na platformie Infor d/EPM. System jest aktywnie wykorzystywany przez ponad 20 osób, zarówno do celów planistycznych, raportowania dziennego wykonania oraz raportowania sprzedaży historycznej. System umożliwia także weryfikację i wprowadzanie danych bezpośrednio od klientów firmy oraz wyposażony jest w mechanizmy automatycznego generowania podpowiedzi statystycznej oraz standardowe funkcjonalności wprowadzania upliftów, gratisów, czy dodawania komentarzy do poszczególnych wartości.

Grupa LUX MED

Wdrożenie rozwiązania stanowiącego podstawowe źródło informacji zarządczej dla menadżerów wszystkich szczebli. Kompleksowa obsługa procesów controllingu finansowego obejmuje budżetowanie, raportowanie okresowe oraz śródroczne prognozy wyników. Równie istotnymi obszarami wykorzystania systemu są controlling operacyjny, gdzie prowadzona jest pełna sprawozdawczość dotycząca efektywności procesu świadczenia usług medycznych oraz departament sprzedaży, gdzie raportowana jest rentowność produktów dla kontrahentów indywidualnych.

ING Bank Śląski

Wdrożenie systemu Performance Management w obszarze planowania i raportowania wyników dla Pionu Bankowości Detalicznej. Dla potrzeb raportowo-analitycznych zaimplementowano szczegółowe KPI dla 3 grup odbiorców: dyrektorów regionalnych i specjalistów budżetowych, użytkowników obszarowych, użytkowników z Centrali. Raportowanie objęło swoim zakresem sprzedaż produktów, ryzyka oraz szereg szczegółowych wskaźników finansowych, jakościowych i operacyjnych.

Kingspan Group

Rozwiązanie dostarczone przez Cogit pierwotnie obejmowało procesy budżetowania i raportowania zarządczego. W 2009 roku funkcjonalność systemu został rozszerzona o mechanizmy konsolidacji finansowej w oparciu o MSR. Konsolidacją objęte są wszystkie spółki grupy (ok. 200 podmiotów) wchodzące w skład 5 dywizji produktowych. System zapewnia możliwość uzgodnienia i eliminacji rozliczeń wewnętrznych, przeliczenie sprawozdań jednostkowych do waluty funkcjonalnej grupy (wraz z automatyczną kalkulacją różnic kursowych) oraz automatyczną eliminację udziałów w jednostkach powiązanych i kapitałów. Za proces konsolidacji całej grupy odpowiadają trzy osoby w centrali oraz pojedynczy pracownicy w każdej z dywizji.

Komagra

Przygotowanie projektu oraz wdrożenie systemu klasy Performance Management wspierającego procesy budżetowania i raportowania zarządczego (Oracle Hyperion Planning oraz Oracle BI). Potrzeby planistyczne i raportowe obejmują stworzenie aplikacji wspierającej zarządzanie procesami oraz udostępnianiem informacji zarządczej w grupie oraz w poszczególnych spółkach (wdrożenie obejmuje łącznie 4 spółki).

Kompania Piwowarska

System budżetowania kosztów stałych, wzbogacony o moduł planowania kosztów floty. Pełna integracja z systemem SAP w zakresie wymiany danych. Wdrożone rozwiązanie umożliwia wykonanie wielu iteracji budżetu w jednym cyklu budżetowym.

Leroy Merlin Polska

System wspiera realizację procesów budżetowania, analiz i raportowania w Leroy Merlin Polska. W ramach projektu przygotowano Hurtownię Danych, która realizuje procesy pozyskiwania i przetwarzania danych oraz wdrożono w pełni zoptymalizowaną wersję oprogramowania, dostosowaną do potrzeb raportowania dyrekcji finansowej i pionów związanych z kontrolą zarządzania. Rozwiązanie pozwoliło zwiększyć efektywność w obszarze controllingu oraz dostosować ją do standardów ADEO, w którego skład wchodzi Leroy Merlin Polska oraz ponad 30 przedsiębiorstw z 12 krajów na świecie.

LPP S.A.

Wdrożenie systemu klasy Performance Management w obszarze budżetowania, monitorowania wyników oraz konsolidacji zarządczej. System jest wykorzystywany przez centralę w Polsce oraz spółki zagraniczne. Sieć dystrybucji obejmuje ponad 1000 salonów działających pod różnymi markami (Reserved, Cropp, House, Mohito) w 10 krajach.

mBank

Firma Cogit wdrożyła system wspierający model planowania i budżetowania obowiązujący w ramach całej Grupy mBanku. W ramach wdrożenia systemu opracowano modele budżetowe (kosztowy, przychodowy i centralny) mBanku, a w kolejnym etapie zbudowano model budżetowo-raportowy dla całej Grupy mBanku wyposażony w mechanizm konsolidacji finansowej. Niezbędnym było m.in. ujednolicenie struktur danych z systemem raportowym, budżetowanie w walutach oryginalnych, sprawne zarządzanie kursami, prezentacja danych w układzie inwestora - Commerzbanku, kalkulacja budżetu na podstawie wykonania oraz uszczegółowienie wybranych obszarów tematycznych (m.in. RWA, shadow-accounting, amortyzacji majątku i środków trwałych).

Orange

Wdrożenie aplikacji w zakresie raportowania mobilnego z Essbase, z elementami raportowania przez www oraz ze źródeł relacyjnych. W ramach prac dostarczone zostały licencje, zainstalowane środowiska (3 środowiska, konfiguracja SSL oraz AD), przeprowadzone warsztaty oraz przygotowane kilkadziesiąt raportów z różnych baz i różnych formatach raportowych.

PKO BP

Rozwiązania wdrożone przez Cogit są wykorzystywane do planowania, budżetowania, analiz i raportów w większości obszarów aktywności Banku. Blisko 1000 użytkowników używa systemu do planowania przychodów i kosztów operacyjnych, uzyskania kompleksowej informacji zarządczej oraz powiązania systemu motywacyjnego z rezultatami pracy kadry zarządzającej (Management By Objective).

Polkomtel

Rozwiązanie wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem metodą ABC oraz ABB. Pozwala na wielowymiarową analizę kosztów związanych z poszczególnymi kanałami dystrybucji, segmentami klienta i rodzajami działań marketingowych. System jest powszechnie akceptowany przez pracowników firmy, a uzyskiwane rezultaty służą do oceny rentowności poszczególnych obiektów kosztowych oraz planowania działań optymalizacyjnych.

Robyg

Rozwój, wsparcie i integracja oprogramowania Oracle Hyperion Financial Management dla potrzeb Grupy Kapitałowej ROBYG.

T-mobile

Wdrożenie aplikacji raportującej dla T-Mobile Polska bazującej na istniejącej platformie Hyperion EPM. W ramach prac dostarczone zostały licencje Oracle Business Intelligence, zainstalowane i skonfigurowane środowiska, przeprowadzone warsztaty oraz przygotowany został zestaw raportów z różnych źródeł (Hyperion EPM oraz bazy relacyjne) i przy wykorzystaniu różnych formatów raportowych.

Vattenfall

Opracowany i wdrożony model biznesowy odzwierciedlał specyfikę i zasady działania EW S.A. w oparciu o rachunek kosztów działań i rynek wewnętrzny. Budżet powstaje w oparciu o wprowadzane lub wyliczane przez model zapotrzebowanie na poszczególne działania (usługi), a następnie zasoby. Większość podstawowych informacji w głównym ciągu sprzedaż–produkcja–zakupy jest generowana przez model automatycznie na podstawie planów sprzedaży oraz definicji sposobu wykorzystania zasobów, półproduktów i surowców. Dane dotyczące wielkości działań nieregularnych powstają na podstawie wprowadzanych przez użytkowników zapotrzebowań na tego rodzaju działania (np. remonty, konserwacje itp.). Taka konstrukcja umożliwia przeprowadzenie szczegółowych analiz wykorzystania potencjału oraz symulacji rynkowych. Jednolita struktura modelu daje możliwość bieżącego porównywania planu z wykonaniem na dowolnym poziomie organizacji oraz przekroju danych.

Wyborowa S.A.

Centralny system budżetowy obejmujący obszary planowania kosztów departamentowych, rachunku P&L oraz nakładów i środków trwałych. Rozwiązanie jest zintegrowane z systemem źródłowym ERP oraz Hurtownią Danych i jest zarządzane przez użytkowników biznesowych. Dzięki takiemu podejściu skrócono czas obsługi procesów budżetowych i znacząco je uproszczono. System równolegle wspiera dwa różne biznesowo i rozdzielone geograficznie obszary działalności grupy Pernod Ricard w Polsce: produkcję dla grupy oraz dystrybucję na rynku krajowym.