Wewnętrzny System Jakości w Podmiotach Leczniczych

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Healthcare Compliance

Wprowadzenie wewnętrznego systemu jakości w podmiotach wykonujących działalność leczniczą jest kluczowym elementem zapewnienia wysokich standardów opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa pacjentów. Wymóg ten dotyczy wszystkich podmiotów, które realizują usługi medyczne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, każdy taki podmiot jest zobowiązany do posiadania wewnętrznego systemu jakości.

System ten składa się z czterech podstawowych elementów:

  1. Opis stanowisk pracy ze wskazaniem ryzyk: Każde stanowisko pracy musi mieć dokładnie określone ryzyka, co pozwala na lepsze zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami.
  2. Wykrywanie, analiza i raportowanie zdarzeń niepożądanych: Procedury te mają na celu monitorowanie i minimalizowanie zdarzeń, które mogą negatywnie wpływać na pacjentów.
  3. Prowadzenie badań satysfakcji pacjentów: Regularne badania satysfakcji pacjentów pomagają w identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy i podnoszeniu jakości świadczonych usług.
  4. Powołanie osoby odpowiedzialnej za jakość w podmiocie: Dedykowana osoba lub zespół jest odpowiedzialna za nadzór nad realizacją systemu jakości i jego ciągłe doskonalenie.

Wewnętrzny system jakości w podmiotach wykonujących wykonujących działalność leczniczą – dyskusja ekspertów

Przykład narzędzia wspierającego raportowanie zdarzeń niepożądanych – krótkie demo.

Termin wprowadzenia wewnętrznego systemu jakości jest określony na dzień 30 czerwca 2024 r. Podmioty, które nie wdrożą systemu w tym terminie, mogą napotkać trudności z uzyskaniem niezbędnych autoryzacji oraz środków finansowych z NFZ. Szczególnie szpitale mogą być zobowiązane do wcześniejszego wprowadzenia systemu, ponieważ brak odpowiedniej autoryzacji uniemożliwi im dalsze funkcjonowanie w ramach finansowania publicznego.

System raportowania zdarzeń niepożądanych jest kluczowym elementem wewnętrznego systemu jakości. Raporty te powinny być anonimowe, aby żaden pacjent, członek personelu ani inna osoba nie mogła być zidentyfikowana na podstawie zgłoszenia. Wprowadzenie rygorystycznej polityki zarządzania informacjami oraz odpowiednich szkoleń dla personelu jest niezbędne do skutecznego funkcjonowania systemu raportowania.

Anonimowe raportowanie zdarzeń niepożądanych umożliwia aplikacja EQS Integrity Line. Aplikacja przeprowadza osobę zgłaszającą przez proces anonimowego zgłoszenia, spełniając wszystkie wymagania systemu jakości. Co więcej tą samą aplikacje można wykorzystać jako system sygnalizacji co pozwoli na dostosowanie do obu regulacji za jednym razem.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wsparcia aplikacji, która jest niezbędnym elementem wewnętrznego systemu jakości w podmiotach leczniczych.

Wdrożenie systemu powinno być priorytetem dla wszystkich placówek medycznych współpracujących z NFZ, co podniesie standardy opieki oraz zwiększy zaufanie pacjentów do usług medycznych finansowanych ze środków publicznych.

Skontaktuj się z nami i zobacz możliwości narzędzi wspierających Wewnętrzny System Jakości w Podmiotach Leczniczych – info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.