Planowanie sprzedaży i operacji

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Planowanie sprzedaży i operacji

Dostosuj planowanie operacyjne, finansowe i marketingowe do tych samych celów strategicznych. Zapewnij zgodność planów produkcyjnych z wymaganiami klientów i celami sprzedaży.

W przypadku wielu organizacji proces planowania operacyjnego i sprzedaży opiera się na szeregu sprzecznych prognoz, bazujących na niespójnych założeniach. Prognoza sprzedaży ma na przykład tendencję do optymalizacji przychodów, podczas gdy prognoza operacji optymalizuje koszty, przy czym każda grupa myśli inaczej i opiera się na różnych zestawach założeń. Takie podejście jest niczym innym jak zgadywaniem, zamaskowanym jako planowanie.

Planowanie sprzedaży i operacji Infor® (S&OP) pozwala zbudować proces planowania sprzedaży i operacji na platformie technologicznej, która strukturyzuje planowanie w całym przedsiębiorstwie. Dzięki Infor S&OP możesz wygenerować wykonalny plan oparty na spójnych założeniach i szybciej reagować na nowe możliwości i zagrożenia.

  • Zminimalizuj ryzyko zmienności dostaw.
  • Ogranicz wpływ wahań popytu.
  • Popraw swoje procesy biznesowe.
  • Zapewnij bardziej efektywną współpracę.

Poradzić sobie z pojawiającymi się wyzwaniami biznesowymi

Charakter planowania operacyjnego zmienił się w ostatnich latach na skutek nowych sił, w tym szybkich zmian technologii, zmieniających się upodobań konsumentów i coraz bardziej złożonych łańcuchów dostaw.

Zapanuj nad złożonym łańcuchem dostaw

Firmy stają dziś przed nowym poziomem złożoności łańcucha dostaw, co raz więcej operacji i źródeł zaopatrzenia jest lokalizowanych na szerszym obszarze geograficznym. Ten rosnący zasięg może utrudniać szybką reakcję na zmiany warunków rynkowych lub wahania popytu. Wydłuża się także czas realizacji dostaw. Technologie z możliwością porównywania wielu scenariuszy „co jeśli” i zaawansowane funkcje analityczne, takie jak Infor S&OP, są niezbędnymi narzędziami do skutecznego radzenia sobie ze złożonością łańcucha dostaw.

Zachęcaj do wspólnego planowania międzyfunkcyjnego

Różne działy mają różne cele i procesy – sprzedawcy wykonują zupełnie inną pracę niż pracownicy produkcyjni, operacyjni lub finansowi – co sprzyja powstawaniu silosów w organizacji. Nieprawidłowe dostosowanie często wynika z tych różnic, a to niewspółosiowość ogranicza zdolność firmy do skutecznego reagowania na nowe wyzwania. Dzięki platformie planowania współpracy, takiej jak Infor S&OP. możesz wspierać interakcję, a nie zwiększać bariery w komunikacji.

Zapobiegaj kolejnej nieudanej próbie wdrożenia S&OP

Plany „zoptymalizowane pod silos” często prowadzą do dominacji procesu planowania przez jedną grupę funkcjonalną, dla której dane przedsiębiorstwa są bardziej dostępne, ale nie są skutecznie wykorzystywane do planowania operacyjnego w całej firmie. Twoja platforma i proces planowania muszą wspierać przejrzystość procesu decyzyjnego i spójne planowanie.

Stwórz bardziej dostosowane i elastyczne odpowiedzi na wahania popytu

Aby skutecznie radzić sobie ze zwiększoną zmiennością popytu, potrzebujesz lepszej widoczności ograniczeń w zaopatrzeniu, zapasach, magazynowaniu, transporcie, siły roboczej i dystrybucji. Zarówno platforma technologiczna, jak i proces biznesowy muszą zapewniać taki stopień widoczności.

Dostosuj planowanie operacyjne i strategię

Infor Sales & Operations Planning (S&OP) pomaga decydentom współpracować w celu osiągnięcia konsensusu w sprawie jednego planu operacyjnego, który obejmuje potrzeby całego przedsiębiorstwa. Za pomocą tego narzędzia można uzyskać kompleksowy obraz popytu, podaży i finansów, który pomaga dopasować strategiczny biznes plan do możliwości operacyjnych.

Dane zapotrzebowania agregowane w jeden zestaw liczb

Próba budowania wspólnych planów wśród niepowiązanych, rozproszonych geograficznie zespołów często prowadzi do rozłączenia planów w oparciu o sprzeczne cele. Zaczynając od platformy i procesu, które obsługują wszystkich uczestników planowania, możesz utworzyć jeden zestaw danych i udostępnić go natychmiast w całej organizacji.

Plany w kategoriach finansowych

Dane do planowania pochodzą z wielu źródeł, często są mierzone i wyrażane niespójnie, co utrudnia skuteczne wykorzystanie informacji. Dzięki procesowi z jednolitą strukturą danych planistycznych, pomożesz uczestnikom zaangażowanym w proces planowania oraz zapewnisz dokładność i wypełnisz luki między planowaniem łańcucha dostaw a planowaniem biznesowym.

Plany operacyjne odzwierciedlające cele strategiczne

Gdy kluczowe dane o popycie i operacjach pozostają odizolowane w silosach, zmniejsza to twoją zdolność do przeglądania i radzenia sobie z rzeczywistą wydajnością, co prowadzi do braku dopasowania strategii do operacji. W pełni funkcjonalny proces planowania sprzedaży i operacji pomaga zapewnić, że wszystkie działania i taktyki firmy wspierają plan strategiczny.

 

Zobacz przykładowe ekrany Infor S&OP