MSSF 16

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie MSSF 16 zmieniający sposób ujmowania aktywów użytkowanych na postawie umów leasingu i innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z nowym standardem leasingobiorców przestał obowiązywać podział na leasing operacyjny i finansowy, a prawa użytkowania aktywów oraz wynikające z nich zobowiązania muszą być ujmowane w bilansie. Wartość praw użytkowania aktywów podlega okresowej amortyzacji, która wraz z kosztami finansowymi z tytułu leasingu wpływa na rachunek wyników.

Kogo dotyczy MSSF 16

MSSF 16 dotyczy wszystkich spółek korzystających z aktywów takich jak samochody, powierzchnia biurowa i komercyjna, sprzęt IT, maszyny i urządzenia itp. na podstawie umów leasingu, najmu lub podobnych spełniających kryteria zawarte w standardzie. Nowy standard będzie miał szczególnie mocny wpływ na branżę handlu detalicznego.

Przykład narzędzia wspierającego zarządzanie umowami zgodne z MSSF16 - zapis webinaru

Nowe wymagania wynikające ze stosowania MSSF 16

Aplikacja dedykowana do stosowania MSSF 16

W odpowiedzi na powyższe potrzeby stworzyliśmy w Cogit aplikację umożliwiającą stosowanie wytycznych zawartych w nowym standardzie. Aplikacja wspomaga proces zarządzania umowami leasingu, najmu i podobnymi oraz ich rozliczania dla celów księgowych od początku trwania umowy aż po jej zakończenie. Moduł do zarządzania umowami leasingu pozwala na ich rejestrację wraz z parametrami niezbędnymi do kalkulacji wartości zobowiązań i praw użytkowania aktywów. Dane dotyczące umów mogą być wprowadzane manualnie przez uprawnionych użytkowników lub automatycznie importowane. Moduł ten przewiduje również możliwość modyfikacji umów w czasie ich trwania z zachowaniem historii dokonanych zmian.

Moduł finansowy aplikacji obsługuje kalkulację wartości zobowiązań oraz praw użytkowania aktywów na moment rejestracji umowy oraz w kolejnych okresach zgodnie z wytycznymi zawartymi w MSSF 16. Automatycznie naliczana jest również amortyzacja prawa użytkowania aktywów oraz koszty finansowe prezentowane w rachunku wyników. Z aplikacji można wygenerować plik z wartościami do zaksięgowania w danym okresie gotowy do importu do systemu księgowego oraz tabelę z danymi wymaganymi do umieszczenia w nocie do sprawozdania finansowego.

Zalety korzystania z dedykowanej aplikacji

Skontaktuj się z nami w celu zadania dodatkowych pytań lub umówienia prezentacji systemu - wyślij maila na  info@cogit.pl lub zadzwoń pod numer telefonu  +48 22 496 60 00.