Cogit Supply and Financial Management (CSFM)

Systemy IT

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Cogit Supply and Financial Management (CSFM)

Oprogramowanie Cogit Supply and Financial Management (CSFM) ma na celu optymalizację procesu podejmowania decyzji w obszarze planowania długo oraz średnio okresowego w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno branżą produkcyjną jak i usługową. Jest to rozwiązanie klasy S&OP (Sales and Operations Planning) z dedykowaną warstwą prezentacyjną i obliczeniową.

Aplikacja Cogit Supply and Financial Management składa się z 5. głównych modułów, które odpowiadają na potrzeby biznesu w zakresie:

Planowanie Sprzedaży

jest to pierwszy oraz podstawowy moduł, który rozpoczyna cały proces S&OP w przedsiębiorstwie. W jego skład wchodzą trzy elementy takie jak:

  • Analiza danych historycznych – jest to pierwszy etap planowania zapotrzebowania w przedsiębiorstwie, tu przechowujemy wszystkie informację na temat sprzedaży historycznej wraz z prostymi algorytmami statystycznymi, dzięki, którym jesteśmy w stanie określić trend, średnią kroczącą oraz granice tolerancji sprzedaży dla różnych produktów na różnych rynkach.
  • Prognozowanie – jest to drugi etap w procesie planowania zapotrzebowania, w tym etapie mamy do czynienia ze statystycznym podejściem do prognozy. Dane historyczne są przesyłane do Pythona, gdzie obliczana zostaje prognoza z wykorzystaniem 7 metod, takich jak: Meta Prophet, ARIMA, Regresja Liniowa, Las Losowy (Random Forrest), Drzewa Decyzyjne (Decision Tree), SVR, XGBoost. Po obliczeniu prognozy, następuje wybranie najbardziej dopasowanej prognozy w oparciu o minimalizację błędu.
  • Plan Sprzedaży – jest finalnym etapem tego modułu. Otrzymujemy w nim informację na temat Statystycznej Prognozy wyliczonej w etapie „Prognozowanie”, mamy też pogląd na Prognozy stworzone przez inne wydziały przedsiębiorstwa, takie jak dział marketingu, finansowy czy sprzedaży, jak również, na zamówienia klienta.

Zapotrzebowanie końcowe może bazować na wspomnianych powyżej prognozach lub na Modelu Statystycznym z wykorzystaniem algorytmu XGBoost, gdzie na podstawie przeszłych prognoz i ich dopasowaniu do ostatecznego zapotrzebowania jest wybierana „Złota proporcja” wszystkich prognoz.

Planowanie Magazynu

plan magazynu jest drugim modułem w procesie S&OP. Jego głównym celem jest obliczeniem stanów magazynowych na przyszłe okresy. Dodatkowym atutem, który wchodzi w skład tego modułem jest algorytm, który oblicza potencjalne zlecenia zakupu oraz zlecenia produkcyjne dla produktów i komponentów, których stan magazynowy jest poniżej 0 lub stanu docelowego określanym przez stopień pokrycia magazynu. W module tym przetrzymujemy informację na temat struktury produktowej oraz możliwych LeadTime-ów, które powodują przesunięcia w czasie.

Planowanie Zakupów

Umożliwia skuteczne zarządzanie procesem zakupowym, efektywne planowanie i monitorowanie zamówień zakupowych. Wartości związane z zleceniami zakupu są generowanymi przez stworzony algorytm lub pobierane z systemu ERP. Moduł umożliwia prognozowanie przyszłych zakupów dla każdego dostawcy, z uwzględnieniem warunków kontraktowych. Dane te są zbierane i analizowane, umożliwiając efektywne zarządzanie dostawami. System generuje plan zakupowy dla każdego dostawcy oraz dla wszystkich pozycji zakupowych, szczegółowe widoki z podziałem na dostawce i produkt, dzięki któremu jesteśmy w stanie dokładnie zobaczyć ilość pozycji zakupowych potrzebnych do realizacji zapotrzebowania oraz planu zakupowego dla produktu oraz dostawcy z uwzględnieniem wielkości palety oraz ilości sztuk wchodzących do palety, czy liczbę palet mieszczących się w ciężarówce.

Planowanie Efektywności Zasobów

moduł ten jest odpowiedzialny za prognozę wykorzystania zasobów w postaci maszyn oraz ludzi, opartą o utworzone przez algorytm zlecenia produkcji lub zlecenia utworzone przez system ERP.

Plan efektywności obejmuje m.in. zaplanowane wykorzystanie zasobów produkcyjnych z uwzględnieniem dni roboczych oraz wydajności na każdej maszynie. System generuje analizy wydajności dla poszczególnych wydziałów, linii oraz gniazd produkcyjnych z uwzględnieniem ilość dostępnych dni roboczych w tygodniu, wydajność, NEE oraz liczba zasobów zaliczanych do poszczególnego gniazda produkcyjnego.

Planowanie Finansowe

Przedstawia obecną oraz prognozowaną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Moduł wykorzystuje informacje na temat zapotrzebowania oraz produkcji ujęte w module zarządzania zapasami. System generuje plan finansowy w ujęciu ogólnym oraz liniowo przedstawiony jest Zysk/Strata Netto, jak również szczegółowo rozpisany jest plan finansowy, w którym zawarte są wszystkie subkonta przedsiębiorstwa.

Zobacz przykładowe ekrany Cogit Supply and Financial Management

analiza danych historycznych

CSFM - Prognozowanie