Aktualności

Czym jest controlling i dlaczego warto go wdrożyć w firmie?

Data dodania: 22 maja 2024
Podziel się informacją:

Controlling, rozumiany jako strategiczna funkcja zarządzania, pełni kluczową rolę w nowoczesnym biznesie. Co to jest controlling? Jest to proces, który przez systematyczne monitorowanie, analizę i planowanie wspomaga zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwa. Controlling ukształtował się w USA w połowie XX wieku i szybko ewoluował z funkcji czysto finansowej w kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie na wszystkich poziomach organizacji.

Podstawowe zadania i cele controllingu

Głównym celem controllingu jest monitorowanie wyników finansowych i operacyjnych firmy, co umożliwia identyfikację obszarów wymagających interwencji. Controller dostarcza danych i analiz niezbędnych do wsparcia procesów decyzyjnych, a także zajmuje się planowaniem budżetowym i prognozowaniem przyszłych wyników. W efekcie controlling staje się fundamentem efektywnego zarządzania strategicznego i operacyjnego.

Controlling można podzielić na operacyjny i strategiczny. Controlling operacyjny koncentruje się na bieżących działaniach firmy i jest zorientowany krótkoterminowo. Używa narzędzi takich jak analiza kosztów, czy efektywność procesów. Z kolei controlling strategiczny ma na celu wspieranie długofalowego planowania i realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Oba rodzaje controllingu wykorzystują różne narzędzia i techniki, które pomagają w efektywnym zarządzaniu firmą.

Korzyści z wdrożenia controllingu w firmie

Wdrożenie controllingu w organizacji niesie za sobą wiele korzyści. Pozwala na optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności operacyjnej, zarządzanie ryzykiem oraz zabezpieczenie trwałości finansowej firmy. Controlling odgrywa też istotną rolę w świadomym podejmowaniu decyzji strategicznych, co przekłada się na lepsze wyniki finansowe i wzrost konkurencyjności na rynku. Wiele przedsiębiorstw doświadczyło znaczących korzyści po wdrożeniu funkcji controllingu, co przełożyło się na ich efektywność operacyjną i strategiczne kierunki rozwoju. Analiza tych przypadków pokazuje, jak różnorodne aspekty controllingu mogą wpłynąć na sukces firmy w różnych branżach.

Wyzwania i najlepsze praktyki we wdrażaniu controllingu

Wdrożenie skutecznego controllingu to złożony proces, który może napotkać różnorodne wyzwania. Jednak dzięki przestrzeganiu najlepszych praktyk, organizacje mogą skutecznie przezwyciężyć te przeszkody i czerpać pełne korzyści z wdrożenia controllingu. Oto niektóre z głównych wyzwań oraz zalecane podejścia, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu.

Wyzwania we wdrażaniu controllingu

  • opór kulturowy – wiele organizacji napotyka na opór wśród pracowników, którzy mogą być niechętni do zmian w rutynach pracy czy przyjęcia nowych metod zarządzania. Controlling często wymaga przejrzystości i odpowiedzialności, co może budzić obawy;
  • integracja z istniejącymi systemami – wprowadzenie nowych narzędzi i procesów controllingu wymaga integracji z już używanymi systemami IT, co może być technicznie wyzwaniem;
  • brak zrozumienia znaczenia controllingu – niezrozumienie korzyści płynących z controllingu przez zarząd i inne kluczowe osoby w organizacji może ograniczać jego efektywność;
  • dobór odpowiednich narzędzi – wybór i dostosowanie narzędzi controllingu, które najlepiej odpowiadają potrzebom specyficznym dla danej organizacji, może być trudne.

Najlepsze praktyki we wdrażaniu controllingu

  • zaangażowanie kadry zarządzającej – aktywne wsparcie i zaangażowanie ze strony zarządu są kluczowe dla sukcesu wdrożenia controllingu. Zarząd powinien jasno komunikować cel i korzyści płynące z controllingu, a także uczestniczyć w procesie wdrażania;
  • szkolenia i edukacja – organizacja powinna zainwestować w szkolenia dla pracowników na wszystkich poziomach, aby zwiększyć ich świadomość i zrozumienie controllingu. Szkolenia te powinny obejmować zarówno podstawy controllingu, jak i specyfikę jego zastosowania w danej firmie;
  • stopniowe wdrażanie – zamiast próbować wdrożyć wszystkie aspekty controllingu naraz, firmy powinny rozważyć stopniowe wdrażanie, które pozwala pracownikom na adaptację i minimalizuje zakłócenia w działalności;
  • dostosowanie narzędzi do potrzeb firmy – zamiast korzystać z ogólnodostępnych narzędzi, firmy powinny dostosować narzędzia i procesy controllingu do swoich konkretnych potrzeb operacyjnych i strategicznych;
  • monitorowanie i dostosowywanie – po wdrożeniu, ważne jest ciągłe monitorowanie efektywności funkcji controllingu i dokonywanie niezbędnych korekt. Organizacje powinny regularnie przeglądać i dostosowywać swoje praktyki controllingu, aby zapewnić ich aktualność i skuteczność.

Controlling jest nieodłącznym elementem skutecznego zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. Menedżerowie, rozważający wdrożenie controllingu w swoich organizacjach, powinni być świadomi potencjalnych korzyści jak i wyzwań związanych z tą funkcją. Dzięki strategicznemu podejściu do controllingu firmy mogą znacznie poprawić swoje operacje i strategiczne planowanie, co prowadzi do długoterminowego sukcesu na rynku. Systemy controllingowe od Cogit mogą znacząco zwiększyć szanse na sukces we wdrażaniu controllingu i pomóc organizacji czerpać pełne korzyści z tej zaawansowanej funkcji zarządzania