Transformacja HR za pomocą IBM Planning Analytics with Watson

Transformacja HR za pomocą IBM Planning Analytics with Watson

Data dodania: 16 czerwca 2023
Podziel się informacją:

Innowacyjne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi

W dzisiejszych dynamicznych i konkurencyjnych warunkach rynkowych, zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) odgrywa kluczową rolę w sukcesie organizacji. Obszar HR to już nie tylko rutynowe zadania administracyjne, ale również strategiczny partner biznesowy, który wspiera rozwój talentów, optymalizuje procesy rekrutacyjne, rozwija umiejętności pracowników i bada trendy rynkowe.

Wraz z rozwojem technologii, nowoczesne narzędzia analityczne odgrywają istotną rolę w umożliwianiu HR wykorzystania potencjału danych do podejmowania lepszych decyzji i osiągania rezultatów biznesowych. Jednym z wiodących rozwiązań analitycznych na rynku jest IBM Planning Analytics, platforma, która zapewnia zaawansowane funkcje analizy danych oraz planowania strategicznego.

Interfejs użytkownika IBM Planning Analytics

Interfejs użytkownika IBM Planning Analytics.

IBM Planning Analytics: podstawy i korzyści

IBM Planning Analytics to zaawansowana platforma analityczna, która umożliwia zarządzanie danymi, prognozowanie, budżetowanie oraz planowanie strategiczne w skali całej organizacji. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów i narzędzi analitycznych, IBM Planning Analytics umożliwia HR osiąganie lepszych rezultatów poprzez lepsze wykorzystanie danych o zasobach ludzkich.

Platforma ta oferuje wiele korzyści dla działań HR, w tym:

 • Skrócenie czasu i zwiększenie efektywności procesów rekrutacyjnych poprzez analizę danych rekrutacyjnych, optymalizację planowania potrzeb kadrowych i prognozowanie kosztów rekrutacji.
 • Poprawa zarządzania wydajnością pracowników poprzez planowanie i analizę celów, monitorowanie postępów pracowników oraz ocenę wyników i feedback.
 • Wzmacnianie zarządzania rozwojem i szkoleniami przez planowanie strategii rozwoju, identyfikację potrzeb szkoleniowych oraz monitorowanie efektywności szkoleń.
 • Usprawnienie analizy płac i wynagrodzeń, w tym budżetowania kosztów wynagrodzeń, analizy i porównywania wynagrodzeń oraz wykrywania trendów i anomalii.

Dzięki możliwościom IBM Planning Analytics, HR może dokładniej analizować dane, identyfikować trendy i wzorce, podejmować przemyślane decyzje, dostosowywać strategie i osiągać lepsze wyniki biznesowe. To narzędzie umożliwia HR przekształcenie danych o zasobach ludzkich w wartościowe informacje, które wspierają podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach organizacji.

W kolejnych rozdziałach omówimy aplikację IBM Planning Analytics jako wsparcie HR.

Zastosowanie IBM Planning Analytics w HR

Proces rekrutacji i selekcji

W dziale HR, proces rekrutacji i wyboru potencjalnego pracownika stanowi kluczowe zadanie. Wykorzystanie IBM Planning Analytics w tym obszarze przynosi wiele korzyści, umożliwiając HR optymalizację działań i podejmowanie lepszych decyzji.

 • Optymalizacja planowania potrzeb kadrowych: Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym IBM Planning Analytics, zespół HR może analizować dane dotyczące obrotu kadrami, tempo wzrostu firmy i przewidywać przyszłe potrzeby kadrowe. Na podstawie tych danych można opracować efektywne plany rekrutacyjne, dostosowane do zmieniających się potrzeb organizacji.
 • Analiza danych rekrutacyjnych: Platforma IBM Planning Analytics umożliwia zbieranie, analizę i wizualizację danych z procesu rekrutacji. Dzięki temu HR może ocenić skuteczność różnych źródeł rekrutacji, analizować profile kandydatów, monitorować etapy procesu rekrutacyjnego i identyfikować obszary do usprawnienia.
 • Prognozowanie kosztów rekrutacji: Wykorzystanie narzędzi prognostycznych IBM Planning Analytics pozwala HR na oszacowanie kosztów związanych z procesem rekrutacji. Dzięki temu można lepiej zarządzać budżetem HR, planować wydatki związane z rekrutacją i podejmować decyzje dotyczące alokacji zasobów.

Przykładowy dashboard z liczbą etatów w danej lokalizacji

Przykładowy dashboard z liczbą etatów w danej lokalizacji.

Zarządzanie wydajnością pracowników

Efektywne zarządzanie wydajnością pracowników ma istotne znaczenie dla osiągnięcia celów organizacji. IBM Planning Analytics wspiera HR w tym obszarze, umożliwiając lepsze monitorowanie i ocenę postępów pracowników.

 • Planowanie i analiza celów: Platforma umożliwia HR stworzenie struktury celów dla pracowników, monitorowanie ich postępów oraz analizę osiągniętych wyników. Dzięki temu można ocenić efektywność działań pracowników, zidentyfikować obszary do poprawy i dostosować cele do zmieniających się potrzeb organizacji.
 • Śledzenie postępów pracowników: Wykorzystanie narzędzi analitycznych pozwala HR na bieżące śledzenie postępów pracowników w realizacji zadań i osiąganiu celów. Można identyfikować ewentualne opóźnienia, przeszkody czy potrzebę redefinicji celów i podejmować odpowiednie działania naprawcze.
 • Ocena wyników i feedback: IBM Planning Analytics ułatwia proces oceny wyników pracowników poprzez gromadzenie i analizę danych dotyczących ich osiągnięć. Narzędzia analityczne mogą wspomagać w przeprowadzaniu obiektywnej oceny pracowników na podstawie ustalonych kryteriów i wskaźników. Dodatkowo, dzięki platformie HR może zapewnić pracownikowi regularny, spersonalizowany feedback i pole do rozwoju, dbając jednocześnie o rozwój organizacji)

Przykładowy panel kwalifikacji pracowników

Przykładowy panel kwalifikacji pracowników.

Zarządzanie rozwojem i szkoleniami

Wsparcie rozwoju i ciągłego doskonalenia pracowników jest kluczowe dla organizacji. IBM Planning Analytics dostarcza narzędzi, które ułatwiają planowanie i monitorowanie procesu rozwoju oraz szkoleń.

 • Planowanie strategii rozwoju: HR może wykorzystać platformę do analizy danych związanych z umiejętnościami, doświadczeniem i aspiracjami pracowników. Dzięki temu można opracować spersonalizowane plany rozwoju, dostosowane do potrzeb jednostek i strategicznych celów organizacji.
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych: Za pomocą IBM Planning Analytics, HR może analizować luki kompetencyjne w organizacji i identyfikować konkretne potrzeby szkoleniowe pracowników. To pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych obszarach rozwoju i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących inwestycji w szkolenia.
 • Monitorowanie efektywności szkoleń: Narzędzia analityczne umożliwiają HR śledzenie efektywności przeprowadzanych szkoleń i ocenę ich wpływu na rozwój pracowników. Dzięki temu można dostosować programy szkoleniowe, mierzyć ich zwrot z inwestycji oraz zapewnić kontinuum rozwoju w organizacji.

Przykładowa tabela umiejętności pracowników

Przykładowa tabela umiejętności pracowników.

Analiza płac i wynagrodzeń

Sprawne zarządzanie płacami i wynagrodzeniami jest istotne dla utrzymania konkurencyjności organizacji. IBM Planning Analytics umożliwia HR lepszą analizę i planowanie w zakresie płac i wynagrodzeń.

 • Budżetowanie kosztów wynagrodzeń: Platforma umożliwia HR budżetowanie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Dzięki temu można dokładnie planować wydatki na płace, uwzględniając różne czynniki, takie jak podwyżki, premie czy składniki motywacyjne.
 • Analiza i porównanie wynagrodzeń: Dzięki narzędziom analitycznym, HR może przeprowadzać analizę i porównanie wynagrodzeń pracowników zarówno wewnętrznie, jak i na rynku zewnętrznym. To pozwala na sprawiedliwe i konkurencyjne wynagradzanie pracowników oraz identyfikację ewentualnych dysproporcji.
 • Wykrywanie trendów i anomalii: IBM Planning Analytics umożliwia HR wykrywanie trendów i anomalii związanych z płacami i wynagrodzeniami. Dzięki analizie danych, można identyfikować wzorce w wynagrodzeniach, takie jak przesunięcia płacowe w określonych sektorach czy anomalie w systemach wynagradzania. Takie informacje umożliwiają HR podejmowanie odpowiednich działań, takich jak dostosowanie polityki płacowej czy eliminowanie nierówności wynagrodzeń.

Przykład analizy płac i wynagrodzeń

Przykład analizy płac i wynagrodzeń.

Watson w HR: Przyszłość automatyzacji i personalizacji

Oprócz IBM Planning Analytics, ważnym elementem przyszłości zarządzania zasobami ludzkimi jest rola systemu sztucznej inteligencji Watson. Watson oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji, personalizacji i analizy sentymentu, które mogą znacząco wpłynąć na skuteczność działań HR.

 • Automatyzacja procesów HR: Dzięki Watsonowi, HR może zautomatyzować wiele rutynowych i powtarzalnych zadań, takich jak przetwarzanie dokumentów, odpowiedzi na standardowe pytania pracowników czy harmonogramowanie spotkań rekrutacyjnych. To pozwala na większą efektywność i odciążenie pracowników HR od czasochłonnych czynności.
 • Personalizacja doświadczenia pracowników: Watson umożliwia HR tworzenie spersonalizowanych doświadczeń dla pracowników. Za pomocą analizy danych o preferencjach, umiejętnościach czy celach zawodowych, system może dostarczać pracownikom spersonalizowane rekomendacje dotyczące rozwoju, ścieżek kariery czy możliwości szkoleniowych.
 • Analiza sentymentu i feedbacku: Watson wykorzystuje techniki przetwarzania języka naturalnego, dzięki czemu może analizować sentyment i feedback zgłaszany przez pracowników w różnych kontekstach, takich jak ankiety, opinie czy komunikacja wewnętrzna. HR może korzystać z tych informacji do lepszego zrozumienia potrzeb pracowników, identyfikacji obszarów do poprawy i podejmowania działań naprawczych.

Przykładowy ekran prognozy z wykorzystaniem Watson

Przykładowy ekran prognozy z wykorzystaniem Watson.

Wykorzystanie IBM Planning Analytics w połączeniu z Watsonem otwiera nowe możliwości dla HR. Kombinacja zaawansowanych narzędzi analitycznych z inteligencją sztuczną umożliwia HR skuteczne podejmowanie decyzji opartych na danych, automatyzację procesów oraz personalizację doświadczeń pracowników. To kluczowe dla transformacji HR w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Studium przypadku: Wykorzystanie IBM Planning Analytics w działach HR

Studium przypadku przedstawia przykład organizacji, które skorzystały z IBM Planning Analytics w swoim dziale HR, osiągając znaczące korzyści i rezultaty. Przedstawione będą konkretne zastosowania narzędzia oraz osiągnięte efekty.

Przykład 1. Optymalizacja procesu rekrutacji

W ramach działań HR, organizacja zidentyfikowała potrzebę usprawnienia procesu rekrutacji. Wykorzystując IBM Planning Analytics, przeprowadzono analizę danych rekrutacyjnych, uwzględniając informacje o źródłach rekrutacji, kosztach, czasie trwania procesu oraz jakości naboru.

Dzięki platformie, HR zidentyfikował najbardziej skuteczne kanały rekrutacyjne oraz obszary, w których proces wymagał poprawy. Na podstawie tych danych, opracowano nową strategię rekrutacji, dostosowaną do potrzeb organizacji. Rezultatem było skrócenie czasu trwania procesu rekrutacji o 20%, obniżenie kosztów związanych z rekrutacją o 15% oraz zwiększenie jakości naboru poprzez trafniejsze dobieranie kandydatów.

Przykład 2. Skuteczne zarządzanie wydajnością pracowników

Organizacja postawiła sobie za cel usprawnienie procesu zarządzania wydajnością pracowników. Za pomocą IBM Planning Analytics, HR stworzył strukturę celów dla pracowników, umożliwiając im śledzenie postępów w realizacji zadań.

Narzędzia analityczne platformy pozwoliły na bieżące monitorowanie postępów pracowników oraz identyfikowanie obszarów, w których występowały opóźnienia lub trudności. Dzięki temu, HR mogło szybko reagować, oferując wsparcie, dostosowując cele i zapewniając regularny feedback.

W rezultacie, organizacja odnotowała wzrost efektywności pracowników o 15%, zwiększenie motywacji i zaangażowania oraz redukcję czasu potrzebnego na rozwiązywanie problemów i reakcję na ewentualne opóźnienia.

Przykład 3 – Indywidualne planowanie rozwoju pracowników

Dział HR zastosował IBM Planning Analytics w celu personalizacji procesu rozwoju pracowników. Wykorzystując analizę danych dotyczących umiejętności, aspiracji i preferencji pracowników, opracowano spersonalizowane plany rozwoju, dopasowane do potrzeb jednostek i strategicznych celów organizacji.

Platforma umożliwiła HR monitorowanie postępów pracowników w realizacji swoich celów rozwojowych oraz dostarczanie spersonalizowanych rekomendacji dotyczących szkoleń, kursów czy projektów rozwojowych. Pracownicy otrzymywali dostęp do indywidualnych planów rozwoju, wraz z zaleceniami dotyczącymi kroków do podjęcia w celu osiągnięcia swoich celów.

Dzięki wykorzystaniu IBM Planning Analytics, organizacja odnotowała wzrost zaangażowania pracowników w procesy rozwojowe o 25%, zwiększenie udziału pracowników w programach szkoleniowych o 30% oraz poprawę wykorzystania ich umiejętności w zgodzie z potrzebami organizacji.

Podsumowanie

Wykorzystanie IBM Planning Analytics w dziale HR przynosi wiele korzyści i umożliwia skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, HR może optymalizować procesy rekrutacyjne, skutecznie zarządzać wydajnością pracowników, planować rozwój oraz analizować płace i wynagrodzenia.

W połączeniu z systemem sztucznej inteligencji Watson, organizacje mogą osiągnąć jeszcze większą efektywność, automatyzując procesy, personalizując doświadczenia pracowników oraz analizując sentyment i feedback. Przykład przedstawiony w studium przypadku pokazuje, jak organizacje mogą skorzystać z tych narzędzi, osiągając wymierne korzyści i poprawiając swoje działania w obszarze HR.

Wnioski z takich implementacji wskazują, że IBM Planning Analytics i Watson mają znaczący wpływ na transformację działań HR, przyczyniając się do wzrostu efektywności, zaangażowania pracowników oraz osiągania strategicznych celów organizacji.

Autorka: Natalia Pawlak, Cogit