Regulamin szkoleń otwartych

O firmie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Regulamin szkoleń otwartych

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez Cogit sp. z o.o.

 1. Organizatorem szkoleń oraz Administratorem danych osobowych jest Cogit sp. z o.o. z siedzibą: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21, NIP: 521-10-18-927. (Organizator).
 2. Cena oraz zakres świadczeń w ramach szkolenia podana jest każdorazowo na stronie dedykowanej danego szkolenia. Wszelkie inne niewskazane koszty (np. koszty przejazdu, zakwaterowania) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. Przesłanie do Organizatora faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego („Zgłoszenie”) jest równoznaczne z zawarciem umowy. Na podstawie wypełnionego formularza Organizator wystawia i przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu fakturę pro forma. (Uwaga – formularz znajdujący się na stronie www – jest tylko wstępną deklaracją zainteresowania szkoleniem)
 4. Płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora w przeciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury pro forma.
 5. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować Organizatora przesyłając taką informację na adres: info@cogit.pl
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu nie później niż dwadzieścia (20) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia, Organizator zwróci całość wpłaconej kwoty lub za zgodą uczestnika zaproponuje inny termin szkolenia.
 7. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie krótszym niż dwadzieścia (20) dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Szkolenia, uczestnik zostanie obciążony pełną ceną szkolenia (o ile rezygnacja nie będzie wpływała na minimalną ilość uczestników – organizator zaproponuje możliwość innego terminu szkolenia).
 8. Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu nie zwalnia podmiotu zgłaszającego z obowiązku zapłaty.
 9. Organizacja szkolenia jest uzależniona od zebrania grupy minimalnej uczestników. W przypadku odwołania szkolenia, zapłacona kwota zostaną zwrócone lub za zgodą uczestnika zostanie przeniesiona na kolejny termin danego szkolenia.
 10. Wszystkie materiały przekazane uczestnikowi stanowią własność Organizatora (lub firm partnerskich), ich powielanie i dystrybucja bez zgody organizatora jest zabroniona.
 11. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator może utrwalać przebieg Wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Organizator może zamieści utrwalone nagranie w wybranym przez siebie medium z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym danych osobowych.
 12. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w sprawie ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem e-mail: iodo@cogit.pl.