Enterprise Performance Management

Rozwiązanie klasy Performance Management powinno umożliwiać:

 • uzyskiwanie na żądanie szczegółowych raportów wyników finansowych i niefinansowych w oparciu o aktualne dane,
 • łączenie strategii i planów z rzeczywistymi aktywnościami, realizowanymi w firmie dzień po dniu. Plany znajdują odzwierciedlenie w działaniach, pracownicy czują się członkami zespołu, rozumieją swoją odpowiedzialność i cel, do którego dążą,
 • ustawianie alertów, które odpowiednio wcześniej pomagają odkryć problemy i potencjalne okazje,
 • analizę transakcji i aktywności w wymiarach liczbowych,
 • dostosowanie planów, budżetów i prognoz do zmieniających się uwarunkowań biznesowych,
 • działanie według założeń wydajności i konsolidacji finansowej,
 • poprawę decyzyjności poprzez szybkie i łatwe określenie alternatywnych scenariuszy biznesowych.

Skontaktuj się z naszym zespołem wspierającym obszar EPM:

Konkurencyjność współczesnego rynku sprawia, że zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga uzyskania odpowiedniej jego sterowności.

W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej firmy zmuszone są walczyć nie tylko na płaszczyźnie oferty (jakość produktów i usług) oraz jakości obsługi klientów. Sprawą kluczową staje się wiedza o tym, czy zarządzane przez nas przedsiębiorstwo w swoich codziennych działaniach realizuje założone plany oraz czy podejmowane dziś decyzje nie wprowadzą w przyszłości firmy w kłopoty.

Performance Management jest kompleksowym podejściem, które nawet największym korporacjom zapewnia właściwą sterowność. Dostarcza nowoczesne metody zarządzania i bezcenne wskazówki dla kadr zarządzających, kierowników operacyjnych i członków zarządu.

Performance Management odpowiada na kluczowe pytania:

 • Jakie działania podejmować, by osiągnąć wyznaczone cele?
 • Gdzie kryją się zagrożenia dla organizacji i skąd one wynikają?
 • W jakiej kondycji jest teraz firma, a w jakiej będzie w przyszłych okresach?
 • W jakim stopniu poszczególne jednostki organizacyjne przyczyniają się do realizacji strategii przedsiębiorstwa?

Performance Management obejmuje swoim zasięgiem: